Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/02/2021

  • Número de control 21042022

  • Organisme emissor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-21042022-2021

Dades del DOGC
  • Número 8341

  • Data 15/02/2021

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (ref. BDNS 548602).


El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha rebut la delegació del Departament d'Empresa i Coneixement (DEMC) per la publicació de les bases reguladores i la convocatòria d'aquests ajuts extraordinaris i fa palès el seu compromís amb els sectors productius per donar el seu suport envers la competitivitat de les empreses i el manteniment dels llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

Vista la Resolució EMC/242/2021, de 4 de febrer, de delegació de competències del conseller d'Empresa i Coneixement en la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (DOGC núm. 8334 de 5.2.2021)

Vista la Resolució de 5 de febrer de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (DOGC núm. 8336 - 8.2.2021).

Vist el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.

Atès el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

Resolc:

 

1. Objecte

Es fa pública la convocatòria per la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d'aquests col·lectius i sectors.

 

2. Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació, els criteris d'atorgament i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 5 de febrer de 2021 del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (DOGC núm. 8336 - 8.2.2021).

 

3. Aplicació pressupostària i import convocat

L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 208.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/470000190/6411 “A empreses privades” del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l'any 2021.

Aquest import es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

En el cas que s'ampliï la dotació pressupostària, els beneficiaris exclosos per manca de pressupost, rebran l'ajut sol·licitat, amb caràcter prioritari, tenint en compte l'ordre cronològic de la seva sol·licitud. En aquest supòsit, no serà necessari tornar a presentar cap sol·licitud.

 

4. Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 12:00 hores del dia 22 de febrer de 2021.

Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 5.2.

El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 5.1.

 

5. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació d'aquesta, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals es poden interposar, s'estableixen a les bases 7 i 8.

 

Contra aquesta resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 10 de febrer de 2021

 

Per delegació (Resolució EMC/242/2021, de 4 de febrer, DOGC núm. 8334, de 5.2.2021)

Montserrat Vilalta Cambra

Directora

Amunt