al contingut a la navegació Informació de contacte

Reglaments i normatives

Les entitats locals en general i els ajuntaments en particular tenen la capacitat de dotar-se d'un ordenament jurídic propi i autònom en el marc territorial del municipi.

Aquesta capacitat normativa autònoma, que porta implícita la garantia institucional de l'autonomia local, no pot contenir preceptes contraris a les lleis i a altres disposicions generals.

El ple de la corporació, que està integrat per tots els regidors/regidores i és presidit per l'alcalde/alcaldessa, és l'òrgan que té potestat per aprovar les ordenances i els reglaments orgànics municipals.

L'aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha d'ajustar al procediment següent:

a) Aprovació inicial del ple.
b) Informació pública i audiència dels interessats/interessades, per un període mínim de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del ple.

En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.