al contingut a la navegació Informació de contacte

Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlua)

Constitueix el fet imposable de l’impost,  l’increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió  de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats. 

 

Percentatge valor terreny

Tipus gravamen

De 1 fins  5 anys

2,6

18

Fins 10 anys

2,3

18

Fins 15 anys

2,3

18

Fins 20 anys

2,4

18

 

% de reducció aplicable als nous valors cadastrals resultants de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general :   40 %

Document Actions