al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança reguladora de l’accés al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb vehicles dels veïns de la Vall de Boí

Antecedents:

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici fou creat per Decret de 21 d’octubre de 1955, d’acord amb la Llei de Parcs Nacionals de l’any 1916.

 

Per Llei de 7/88, de 30 de març de reclassificació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i es delimità una zona de protecció exterior continua i perifèrica denominada zona de perifèrica de protecció.

 

Per Decret 234/96 de 5 de juliol de 1996, s’amplia al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

 

L’Article 7 de la Llei 7/88, preveu la redacció del Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Nacional.

 

Aquest Pla tindrà una vigència de 4 anys i ha de completar:

 

Les directius generals d’ordenació i ús del Parc Nacional

Les Normes de gestió i actuació necessàries per conservar i protegir els seus valors naturals i garantir les finalitats d’investigació, d’interpretació del fenomen de la natura, d’educació ambiental i d’ús i gaudir per als seus visitants

La Zonificació del Parc Nacional, amb la delimitació d’accés de diferent utilització i destinació etc.

La regulació especifica de l’acampada, l’excursionisme, el muntanyisme en totes les seves modalitats i d’altres pràctiques esportives, turístiques i científiques.

La regulació del trànsit de persones i vehicles dintre el Parc Nacional.

 

L’accés al Parc Nacional dels vehicles de les persones propietàries de terrenys i del veïnatge domiciliat als municipis d’Espot i de la Vall de Boí, així com dels vehicles de servei públic de transports discrecionals es regula per les ordres de 17 de desembre de 1993 i 46/02 de 19 de febrer.

 

Actualment el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici té una superfície total de 40.852 ha (26.733 zona perifèrica i 14.119 parc Nacional) de les quals 14.160 ha es troben al terme municipal de la Vall de Boí: 980 ha de titularitat pública i propietat de particulars  i 13.180 ha de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Per Decret 39/03 de 4 de febrer, publicat al DOGC núm. 3825, de data 19 de febrer de 2003, es va aprovar el Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

 

L’Article 26.2 d’aquest pla preveu que tindran regulació especifica dictada pel Patronat, a proposta de l’administració del Parc Nacional, entre d’altres, els següents vehicles:

 

  1. Els vehicles de les persones propietàries de terrenys a l’interior del Parc Nacional, únicament per a l’accés a les seves finques.
  2. Els vehicles del veïnatge domiciliat als municipis d’Espot i de la Vall de Boí. Els Ajuntaments d’acord amb les ordenances, hauran de definir quins veïns podran accedir a l’àmbit de l’espai protegit corresponent als seu terme municipal.

 

En base als esmentats antecedents,

 

Article 1. Objecte

L’objecte de la present ordenança és definir quins veïns i veïnes del municipi podran accedir amb vehicle a l’àmbit de l’espai protegit per tal de donar compliment a l’article 26.2 e) del Pla d’ús i Gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

 

Article 2.- Condicions que s’ha de complir:

.- Tindran dret a accedir al referit espai protegit:

 

1.- Totes les persones nascudes a la Vall de Boí que hi estiguin empadronades. Així com els seus marits/mullers o parelles de fet (inscrites al Registre Municipal de parelles de fet) que també hi estiguin empadronades.

 

2.- Les persones residents de forma habitual al municipi que no hi hagin nascut, hauran d’acreditar:

 

     .- Trobar-se inscrits al padró municipal d’habitants amb una antiguitat mínima de cinc anys.

     .- Tenir el lloc de treball a la Vall de Boí, la qual cosa s’acreditarà davant l’Ajuntament mitjançant còpia del contracte laboral o bé de la llicència municipal de l’establiment o alta de corresponent activitat.

 

3.- Entrada en vigor

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre al Butlletí de la Província i continuarà vigent fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. En el cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.

 

La Vall de Boí, 29 de setembre de 2004

Document Actions