al contingut a la navegació Informació de contacte

Impost sobre bens immobles

1.- Base imposable

Valor cadastral dels bens immobles urbans i/o rústics

2.- Tipus de gravamen:

                Béns immobles de naturalesa urbana:    0,50 %

                Béns immobles de naturalesa rústica:     0,60 %

                Béns immobles de característiques especials: 1,3 %