al contingut a la navegació Informació de contacte

Comissió d'Especial d'obres

Membres

 • President: Nil Monsó Ramón (Per la Vall-AM)
 • Col·laboradora: Sònia Bruguera Diego (Per la Vall-AM)
 • Josep Lluí Farrero Moyes (Jxcat-JUNTS)
 • Esther Isus Font (la Nostra Vall)

Funcions

 1. Examen dels expedients de sol·licitud de llicències urbanístiques, d'activitats i, en el seu cas, ambientals, respecte als quals emetrà un dictamen mitjançant el qual es proposarà a l'alcaldia la seva resolució per decret. El dictamen esmentat tindrà el caràcter de vinculant. La signatura de conformitat del Secretari i de l'Arquitecte municipals tindran el caràcter d'informe si no n'hi figurés d'exprés.
 2. Examen, estudi i dictamen de totes les qüestions relatives a la formulació, i tràmit de les figures de planejament urbanístic, les ordenances i els reglaments municipals.
 3. Vigilància, mesures de protecció i compliment de l'ordenament urbanístic i proposta de mesures coercitives.
 4. Examen, estudi i dictament dels assumptes que especificament, atesa a la naturalesa d'aquesta comissió li encomani l'Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el corresponent acord.
 5. Control de les obres ordinàries que es duguin a terme al municipi, amb especial èmfasi al compliment dels terminis i bona marxa de les mateixes.
 6. Estudi, dictamen i proposta d'aprovació de certificacions d'obres per la seva resolució per decret d'alcaldia.
 7. Control i seguiment dels treballs de manteniment (brigada) que siguin necessaris, amb control de les carències en aquest sentit i planificació per atendre les mateixes amb coordinació amb serveis tècnics.
 8. Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa d'aquesta comissió li encomani l'Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el corresponent acord.