al contingut a la navegació Informació de contacte

Comissions

Comissió d'Especial d'obres

Membres

 • President: Nil Monsó Ramón (Per la Vall-AM)
 • Col·laboradora: Sònia Bruguera Diego (Per la Vall-AM)
 • Josep Lluí Farrero Moyes (Jxcat-JUNTS)
 • Esther Isus Font (la Nostra Vall)

Funcions

 1. Examen dels expedients de sol·licitud de llicències urbanístiques, d'activitats i, en el seu cas, ambientals, respecte als quals emetrà un dictamen mitjançant el qual es proposarà a l'alcaldia la seva resolució per decret. El dictamen esmentat tindrà el caràcter de vinculant. La signatura de conformitat del Secretari i de l'Arquitecte municipals tindran el caràcter d'informe si no n'hi figurés d'exprés.
 2. Examen, estudi i dictamen de totes les qüestions relatives a la formulació, i tràmit de les figures de planejament urbanístic, les ordenances i els reglaments municipals.
 3. Vigilància, mesures de protecció i compliment de l'ordenament urbanístic i proposta de mesures coercitives.
 4. Examen, estudi i dictament dels assumptes que especificament, atesa a la naturalesa d'aquesta comissió li encomani l'Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el corresponent acord.
 5. Control de les obres ordinàries que es duguin a terme al municipi, amb especial èmfasi al compliment dels terminis i bona marxa de les mateixes.
 6. Estudi, dictamen i proposta d'aprovació de certificacions d'obres per la seva resolució per decret d'alcaldia.
 7. Control i seguiment dels treballs de manteniment (brigada) que siguin necessaris, amb control de les carències en aquest sentit i planificació per atendre les mateixes amb coordinació amb serveis tècnics.
 8. Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa d'aquesta comissió li encomani l'Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el corresponent acord.

Comissió Especial de Comptes

Membres

 • Presidenta: Sònia Bruguera Diego (Per la Vall-AM)
 • Col·laboradora: Jennifer Noray (Per la Vall-AM)
 • Josep Lluís Farrero Moyes (Jxcat-JUNTS)
 • Esther Isus Font (La Nostra Vall)

Funcions:

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, elcompte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.
Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.
La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.

Comissió d'Especial d'Assumptes generals

Membres

 • Presidenta: Sònia Bruguera Diego (Per la Vall-AM)
 • Col·laborador: Albert Palacin (Per la Vall - AM)
 • Josep Lluís Farrero Moyes (Jxcat-JUNTS)
 • Esther Isus Font (La Nostra Vall)

Funcions

  Examen, estudi i consulta dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa d’aquesta comissió li encomani l’Alcaldia.