al contingut a la navegació Informació de contacte

Comissions

Comissió de Comunicació, Transparència i Bon Govern

Membres

Funcions

 1. Aprovar i avaluar les estratègies i directrius per garantir el compliment de la normativa de transparència i govern obert per part dels organismes de l'Administració municipal, les entitats de dret públic, les societats amb participació majoritària o vinculades.
 2. Proposar l'aprovació de la normativa de desenvolupament que es consideri necessària.
 3. Rebre la informació dels treballs de la Comissió tècnica per a la transparència i accés a la informació i de la Comissió tècnica per a la participació ciutadana.
 4. Aprovar instruments de principis, bones pràctiques o conductes recomanables en relació amb tots els àmbits de transparència i participació ciutadana.
 5. Qualsevol altra funció que li encomani en aquest àmbit. 

Comissió d'Obres i Treballs Municipals

Membres

Funcions

 1. Examen dels expedients de sol·licitud de llicències urbanístiques, d'activitats i, en el seu cas, ambientals, respecte als quals emetrà un dictamen mitjançant el qual es proposarà a l'alcaldia la seva resolució per decret. El dictamen esmentat tindrà el caràcter de vinculant. La signatura de conformitat del Secretari i de l'Arquitecte municipals tindran el caràcter d'informe si no n'hi figurés d'exprés.
 2. Examen, estudi i dictamen de totes les qüestions relatives a la formulació, i tràmit de les figures de planejament urbanístic, les ordenances i els reglaments municipals.
 3. Vigilància, mesures de protecció i compliment de l'ordenament urbanístic i proposta de mesures coercitives.
 4. Examen, estudi i dictament dels assumptes que especificament, atesa a la naturalesa d'aquesta comissió li encomani l'Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el corresponent acord.
 5. Control de les obres ordinàries que es duguin a terme al municipi, amb especial èmfasi al compliment dels terminis i bona marxa de les mateixes.
 6. Estudi, dictamen i proposta d'aprovació de certificacions d'obres per la seva resolució per decret d'alcaldia.
 7. Control i seguiment dels treballs de manteniment (brigada) que siguin necessaris, amb control de les carències en aquest sentit i planificació per atendre les mateixes amb coordinació amb serveis tècnics.
 8. Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa d'aquesta comissió li encomani l'Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el corresponent acord.

Comissió de Turisme

Membres

Funcions

 1. Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa d'aquesta comissió li encomani l'Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el corresponent acord.

Comissió de Cultura

Membres

Funcions

 1. Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa d'aquesta comissió li encomani l'Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el corresponent acord.

Comissió de Ramaderia, Agricultura i Medi Natural

Membres

Funcions

 1. Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa d'aquesta comissió li encomani l'Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el corresponent acord.

Comissió d'Educació d'Acció Social i Salut

Membres

Funcions

 1. Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa d'aquesta comissió li encomani l'Alcalde mitjançant un decret o el Ple mitjançant el corresponent acord.

Comissió d'Esports

Membres

Funcions

 1. Examen, estudi i dictamen dels assumptes que específicament, atesa a la naturalesa d'aquesta comissió li encomani l'Alcalde mitjançant un decret o el Ple, mitjançant el corresponent acord.

Document Actions