al contingut a la navegació Informació de contacte

Ple

El Ple de l'Ajuntament es reuneix en sessió ordinària amb una periodicitat de tres mesos, com a dia regular el darrer dijous dels mesos de març, juny, setembre i desembre a les 19:00 hores. Aquest calendari es podrà variar si necessitats d’ajustament així ho justifiquessin.

Les sessions plenàries es convocaran amb dos dies hàbils d'antelació, excepte les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent.

El ple es reunirà, amb caràcter extraordinari en tots aquells supòsits que preveu la legislació vigent.

La convocatòria es publicarà en aquest espai de la web municipal amb dos dies d’antelació a la seva celebració.

Actes Ple