al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'Empreses Turístiques

DIVENDRES 09 DESEMBRE 2022

El departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya publica l’Ordre EMT/254/2022, de 28 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts a la línia de finançament per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques de Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation.  

Les mesures van dirigides a incrementar la competitivitat de les empreses turístiques mitjançant la incorporació d’estàndards elevats en matèria d’eficiència energètica i economia circular per reduir la petjada de carboni i els costos energètics. Les iniciatives deriven de la Resolució de la Secretaria d’Estat de Turisme de 31 de març de 2022. Aquests ajuts formen part del Component 14 "Pla de modernització i competitivitat del sector turístic".

El procediment de concessió és de concurrència no competitiva. Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació.  

Beneficiaris: 

Podran ser persones beneficiàries de les subvencions: 

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’edificis existents destinats a allotjament turístic 
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma objectes de l’ajut 

En cas que ambdues categories de destinataris sol·licitin finançament per a un mateix projecte, les sol·licituds respectives han d’indicar el percentatge que cadascuna de les sol·licituds assumeix sobre la totalitat del projecte. 

Aquesta línia d’ajuts s’adreça exclusivament als allotjaments turístics de les tipologies següents: 

 • Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions 
 • Càmpings 
 • Establiment de turisme rural 
 • Apartaments turístics 

Els ajuts s’han de destinar a actuacions en edificis complets, construïts amb anterioritat a l’1 de gener de 2007, l’ús dels quals sigui l’allotjament turístic en tot l’edifici, sens perjudici que l’edifici disposi d’espais destinats a serveis complementaris a l’allotjament. En tot cas, la totalitat de l’ajut rebut s’ha de destinar a actuacions que s’executin exclusivament a l’espai dedicat a allotjament turístic.  

Quantia: 

El pressupost total estarà disponible a la convocatòria (pendent de publicació). 

L’import de la subvenció és un percentatge de la totalitat del projecte. Els criteris que es tenen en compte per determinar la quantia de les subvencions són els costos elegibles, la tipologia d’actuació per desenvolupar i la tipologia de l’empresa sol·licitadora.  

Aquests són els percentatges base per tipus de projecte: 

 • Tipus 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica 
  • Ajut base: 50% 
 • Tipus 2: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques 
  • Ajut base: 40% 
 • Tipus 3: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
  • Ajut base: 20% 

Actuacions subvencionables: 

Les actuacions subvencionables estan incloses en les tipologies i subtipologies següents: 

 • Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica 
 • Millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària 
  • Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica 
  • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica 
  • Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques 
  • Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en les subtipologies anteriors 
  • Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.  
 • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de llum 

Termini:  

El que determini la convocatòria (pendent de publicació) 

Sol·licituds: 

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s’han de formalitzar per via electrònica a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa.  

El formulari de sol·licitud està disponible als mateixos portals. 

Pressupost: El que determini la convocatòria (pendent de publicació) | Termini: El que determini la convocatòria (pendent de publicació)