al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria procés selectiu d’una plaça d’operari/ària de brigada municipal.

Codi de la convocatòria 117/21
Servei/Dependència Brigada municipal

Denominació del lloc:  Operari/ària de brigada
Naturalesa Personal: laboral fix
Grup de classificació C2

Jornada Completa
Horari: La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals, l’horari es definirà en funció de les necessitats del servei.

Complement destí CD11
Complement específic mensual 519,34 euros

Retribució bruta mensual 1.409,39 euros

Titulació exigible : Graduat en ESO, Graduat Escolar, tècnic auxiliar (cicle formatiu de grau mig, FPI) o qualsevol altre títol declarat equivalent.

Sistema selectiu concurs-oposició
Núm. de vacants 1

  • Funcions de paleteria general: marcar, passar nivells, col·locar peces, tirar formigó, arremolinar i realitzar treballs de poca complexitat de reparació i manteniment dels edificis, camins .
  • Col·locació enrajolat, paviments, demolició, reparacions i revestiments murs, 
    Realitzar treballs de neteja viària.

Presentació documentació: fins al 25 de maig
Bases

Instància