al contingut a la navegació Informació de contacte

CONVOCATÒRIA AJUTS LLOGUER A PARTIR DELS 36 ANYS

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya”.

 A tenir en compte:

 Termini:

 El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022.

 Les sol·licituds es podran presentar electrònicament https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer i presencialment a partir de demà dia 28/6, s’actualitzarà la informació.

Recomanem les sol·licituds electròniques.

 El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2020.

Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i  de  la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

 Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió.

 Demarcació de Lleida: 600 euros

 En els supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

 Demarcació de Lleida: 300 euros.

 Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

 Per sol·licituds presencials cal demanar cita trucant al    973 690 353