al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts PIMES

Es convoca la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través de la iniciativa «Activa Creixement», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

OBJECTE I FINALITAT

Les ajudes que es concedeixin en el marc d'aquesta convocatòria tindran la consideració d'ajudes en espècie, consistents en la recepció d'un assessorament especialitzat i personalitzat que permeti l'impuls del creixement empresarial de pimes.

Les ajudes d'aquesta convocatòria tenen la consideració d'ajudes de menor importància o de minimis, subjectes per tant al que s'estableix en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

L'objectiu de l'assessorament especialitzat i personalitzat és oferir un diagnòstic i anàlisi de l'empresa a fi de detectar les seves àrees potencials de creixement i l'elaboració d'un Pla de Creixement amb proposta d'accions de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting i comercialització i finances. Aquest Pla recollirà les línies estratègiques en les quals l'empresa ha de treballar i definirà el full de ruta per a posar en marxa cadascuna de les accions proposades per a ser desenvolupades i implantades per l'empresa beneficiària.

 ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran obtenir la condició de beneficiàries les empreses que tinguin la condició de PIME, que tinguin personalitat jurídica pròpia a Espanya i estiguin legalment constituïdes i degudament inscrites en el registre corresponent i que en la seva condició de tals compleixin amb el que s'estableix en l'article 7 de l'ordre de bases per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes «Activa Indústria 4.0», «Activa Creixement» i «Activa Ciberseguretat» en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

QUANTIA

La despesa per a aquesta convocatòria és d'un màxim de QUINZE MILIONS NOU-CENTS NORANTA MIL EUROS (15.990.000,00 €). La quantia individualitzada de les ajudes en espècie que es concedeixin, entesa com l'equivalent de subvenció bruta, serà de 6.150 euros.

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 5 de setembre de 2023 i romandrà obert fins que s'esgoti el crèdit pressupostari establert en la convocatòria.

Bases

Convocatòria