al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques lleidatanes, anualitats 2023-2024.

El BOP ha publicat la Convocatòria per a la concessió de subvencions per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques lleidatanes, anualitats 2023-2024.

 📎Són beneficiàries dels diferents programes objecte d’aquesta convocatòria les entitats següents:

  1. a) Programa A: les entitats, sense ànim de lucre, de la demarcació de Lleida, inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
  2. b) Programa C: les federacions esportives de Lleida, sense ànim de lucre, inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
  3. c) Programa D: esportistes lleidatans i lleidatanes, persones físiques empadronades a qualsevol municipi de la demarcació de Lleida amb un empadronament mínim de 4 anys anteriors a l’inici del període d’execució, d’edat compresa entre els 8 i 30 anys o majors de 30 anys si la participació és en campionats internacionals.
  4. d) Programa E: les entitats, sense ànim de lucre, de la demarcació de Lleida, inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de finalització deltermini de presentació de les sol·licituds.

 📎El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

 📎https://ebop.diputaciolleida.cat/aplicacions/bop/bopV1/fitxers/pdf/2024/87/20248703736.pdf