al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts Leader diversificació econòmica zones rurals

Us informem que s’ha publicat l’Ordre d’ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals. 

- Objectiu: foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

 - Termini:  del 16 de juliol a 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

 - A qui va dirigit: 

 • A persones físiques i jurídiques de naturalesa privada que realitzin inversions productives
 • A persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d'un 25%) que realitzin inversions no productives en:
 1. a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.
 2. b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
 3. c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.
 - Requisits: Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones que compleixin els següents requisits en el moment de presentar la sol·licitud:
 • Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.
 • Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 de les bases bases
 • Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament.
 • Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
 • Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que els sigui aplicable.
 • En el cas de persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense), haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l’activitat per a la qual es demana l’ajut.
 • En el cas de persones jurídiques, que l’empresa compleixi el requisit de ser pime, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.
 • Que siguin propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres o inversions en el moment de realitzar la sol·licitud, i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.1. En el cas de no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.

 - Tipus i quantia de l’ajut: L'ajut té caràcter de subvenció; per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l'import de l'ajut no pot ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no pot ser superior al 80% de les despeses elegibles. L'import de l'ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria.

 - Per sol.licitar l’ajut només es pot fer per internet a través de l’enllaç:

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8395_Ajuts-Leader-per-al-foment-de-la-diversificacio-economica-de-les-zones-rurals?category=#

 Per a més informació sobre requisits, documentació, inversions elegibles, criteris de valoració, etc us podeu adreçar a aquesta oficina comarcal i demanar cita prèvia amb el tècnic Leader, telèfon 973690456 aaribagor.daam@gencat.cat