L'Ajuntament

INICIATIVA PRIVADA

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE PETICIÓ I CONCESSIÓ D'AJUTS DINS DEL PROJECTE PILOT DE DESENVOLUPAMENT DE LA RIBAGORÇA ROMÀNICA (PROGRAMA D'ACTUACIONS DE SUPORT A LA INICIATIVA PRIVADA)

1. OBJECTE

Regular el procediment per a que “l’Associació per al desenvolupament de la Ribagorça Romànica” (d'ara endavant ADRR) pugui atorgar ajuts del Projecte Pilot per al desenvolupament de la Ribagorça Romànica per a l'any 2008 destinats a actuacions dutes a terme per la iniciativa privada.

2. NORMES D'APLICACIÓ

Les presents normes s'aproven per a l'execució dels següents:

 • Conveni Marc de col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (d'ara endavant MAPA) i l’ADRR signat en data de 28 de gener de 2008, per a l'aplicació de mesures d'actuació relatives al món rural.
 • Conveni Específic de col·laboració entre el MAPA i l'ADRR signat en data de 29 de febrer de 2008, per a l'aplicació de mesures d'actuació relatives al món rural.
 • Acord de la Junta Directiva de l'ADRR d'aprovació d'aquestes bases en data de 22 de febrer de 2008 i ratificades per l'Assemblea General de l'ADRR en data de 3 de març de 2008.
 • Acord del Comitè Tècnic de Seguiment de data de 29 de febrer de 2008 pel qual s'aprova la memòria preliminar presentada per l'ADRR.

En el no previst en les normes, supletòriament serà d'aplicació la Llei 30/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la Llei 45/2007, de 13 de desembre per al Desenvolupament sostenible del medi rural.

3. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La dotació pressupostària assignada al territori en l'aplicació del projecte pilot és de 1'5 milions d'euros per al programa d'actuacions de suport a la iniciativa privada, objecte de regulació de les presents bases.

4. ÀMBIT TERRITORIAL

L'àmbit d'aplicació són els municipis següents que formen part de la comarca aragonesa de la Ribagorza i de la comarca catalana de l'Alta Ribagorça: Areny, Bonansa, Isábena, Laspaúles, Montanui, Pont de Montanyana, Sopeira, Torre la Ribera, Valle de Lierp i Veracruz, El Pont de Suert, la Vall de Boí, Tremp (els nuclis de la zona la Terreta) i Vilaller.

5. FINALITAT

Els ajuts a activitats promogudes per la iniciativa privada tenen per objecte impulsar accions que directament contribueixin a la creació i/o manteniment d'ocupació i de riquesa econòmica i millorin les condicions de vida de la població dins de l'àmbit geogràfic descrit en la base anterior.

6. BENEFICIARIS

Es podran beneficiar dels ajuts fixats en aquestes bases les persones físiques majors d'edat o persones jurídiques legalment constituïdes que plantegin la seva actuació dins de l'àmbit territorial i compleixin la finalitat prevista en la base 4a i 5a. No seran beneficiaris els ens públics i els seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials, ni societats amb capital social majoritàriament públic.

7. REQUISITS DELS BENEFICIARIS

 • Realitzar l'actuació i radicar l'activitat objecte d'ajut en algun dels municipis de l'àmbit territorial definit
 • Estar al corrent en el pagament de la Seguretat Social, i de les obligacions tributàries de l'Estat, la Comunitat Autònoma i les del municipi on es radiqui l'activitat objecte d'ajut
 • No haver iniciat la inversió abans de sol·licitar l'ajut
 • Compliment de la normativa vigent que li sigui d'aplicació per a l'activitat del projecte objecte d'ajut

8. ACTUACIONS I PROJECTES SUBVENCIONABLES

Seran auxiliables tots aquells projectes que responguin als objectius del projecte pilot per al desenvolupament de la Ribagorça Romànica, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries existents. Segons el Conveni Marc signat entre el MAPA i l'ADRR, els objectius del programa són:

 • Frenar el procés de despoblació
 • Creació i manteniment de l'activitat econòmica i de l'ocupació, preferentment en la indústria agroalimentària, el turisme i el sector serveis
 • Millorar la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats dels seus habitants
 • Conservació, recuperació i utilització sostenible dels recursos naturals i culturals, especialment el patrimoni romànic
 • Millora del nivell de formació de la població

El sol·licitant haurà de definir una estratègia i un programa d'actuacions entre les quals se situï la qualitat i la millora contínua com a objectiu prioritari de la seva empresa.

Se subvencionaran els projectes relacionats amb els següents àmbits d'actuació:

A) PRODUCCIONS LOCALS

 • Inversions per a la creació/millora o ampliació d'empreses de transformació i comercialització de productes agroalimentaris locals, preferentment si van orientades a l'obtenció de marques de qualitat (DG.-IGP, producció ecològica, marca Q, qualitat alimentària, etc.)
 • Iniciatives per a la comercialització i venda de productes agrícoles i/o ramaders, en especial si es realitzen a través d'associacions o altres entitats de tipus col·lectiu
 • Creació/millora o ampliació d'empreses d'artesania manual no alimentària
 • Creació d'espais o punts de venda de productes agroalimentaris i artesanals vinculats a la producció local
 • Introducció de noves produccions agràries amb demanda reconeguda al mercat: medicinals, aromàtiques, ecològiques, fruits del bosc, etc., respectuoses amb el medi

B) UTILITZACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

 • Adquisició d'equips informàtics i telemàtics que permetin augmentar la qualitat del servei i la competitivitat de les empreses
 • Introducció de nous sistemes de comercialització (venda on-line, centrals de compra, portals web, etc.)
 • Iniciatives que suposin la creació d'ocupació lligades a noves tecnologies

C) MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I SERVEIS A LA POBLACIÓ

 • Creació/millora o ampliació d'empreses que prestin serveis de proximitat a la població (desplaçaments, ajuda a domicili, acompanyament, etc.)
 • Creació/millora o ampliació d'empreses que millorin la qualitat de vida de la població: residències de tercera edat, guarderies, centres de dia, etc.
 • Actuacions de creació i modernització del comerç local
 • Creació/millora o ampliació de petites empreses no contaminants amb implantació preferent a sòl industrial
 • Creació/millora o ampliació d'empreses que ofereixin activitats de lleure i recreatives en general

D) VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

 • Creació/millora o ampliació d'empreses de serveis culturals (aules de natura, centres d'interpretació, serveis de guiatge, granges escola )
 • implantació en empreses existents de petits espais (museus, biblioteques, etc.) que ampliïn l'oferta cultural existent i suposin un acostament del visitant a les formes de vida i tradicions locals
 • Creació/millora o ampliació d'empreses que ofereixin activitats realitzades a l'aire lliure/en contacte amb la natura (senderisme, esports d'aventura, etc.)

E) TURISME

 • Actuacions que fomentin l'ordenació i dinamització d'una oferta turística especialitzada: desenvolupament de rutes temàtiques (gastronomia, senderisme, romànic, natura, paleontologia, energia hidroelèctrica, etc.), implantació de paquets turístics, etc.
 • Creació, ampliació i/o millora d'establiments turístics d'allotjament i/o restauració, que creïn una oferta respectuosa amb el medi ambient i amb una clara incidència en el desenvolupament de la zona, amb especial atenció a la rehabilitació d'immobles tradicionals i al foment del turisme rural, així com la promoció de productes autòctons
 • Adequació d'infraestructures i de l'oferta turística a col·lectius específics (per exemple, persones discapacitades, tercera edat, etc.)

F) MEDI AMBIENT:

 • Utilització d'energies renovables en els processos de producció, transformació i comercialització en les empreses
 • Actuacions empresarials que suposin la implantació de sistemes de gestió/certificació ambiental
 • Creació/millora o ampliació d'empreses que prestin serveis mediambientals i/o forestals

G) INVESTIGACIÓ

 • Realització de projectes d'investigació els resultats del qual (coneixements, tecnologies, etc.) tinguin aplicabilitat al territori i puguin ser transferibles a les empreses en ell instal·lades.

9. TIPUS D'INVERSIONS

 • Assistència tècnica per a redacció de projectes i direcció d'obra (màxim un 12% de la inversió executada)
 • Les despeses generals i el benefici industrial sempre que corresponguin a projectes visats
 • La construcció o millora de béns immobles
 • En casos excepcionals, la compra d'immobles
 • Maquinària, instal·lacions i mobiliari
 • Equips informàtics (inclosos els programes)
 • Compra de vehicles directament vinculats a l'activitat empresarial

10. INVERSIONS EXCLOSES

 • Despeses d'estudis de viabilitat, adquisició de patents, llicències, assegurances, impostos, permisos i despeses financeres
 • Despeses de publicitat
 • Despeses de funcionament, reparació o manteniment de l'empresa
 • Adquisició d'equips de segona mà o de simple reposició que no milloren les condicions de l'activitat
 • La compra de material normalment amortitzable en un any
 • L'adquisició mitjançant el leasing i el renting
 • Compra de terrenys
 • La compra d'immobles sempre que es produeixin entre cònjuges o familiars de primer i segon grau
 • Despeses corresponents a lloguers i traspassos
 • Mà d'obra i materials propis, sous i despeses de personal
 • Franquícies
 • L'IVA

11. REQUISITS DELS PROJECTES

Els projectes que s'acullin a aquestes bases d'ajuda hauran de complir obligatòriament els següents requisits:

 • L'activitat objecte d'ajut haurà de raure en l'àmbit territorial descrit en la base 4a
 • La inversió ha de realitzar-se al territori descrit en la base 4a
 • Viabilitat tècnica i econòmica
 • No haver-se iniciat abans de sol·licitar l'ajut
 • Complir la legislació vigent que li sigui d'aplicació per a l'activitat objecte del projecte

12. PRINCIPIS QUE HAN D'INCORPORAR ELS PROJECTES

Totes les actuacions desenvolupades a través d'aquestes bases hauran d'incorporar, en la mesura possible, els següents principis:

 • Productes locals
 • Creació/manteniment d'ocupació
 • Diversificació territorial
 • Criteris de gestió avançats (noves tecnologies)
 • Cooperació entre empreses
 • Elements arquitectònics tradicionals
 • Integració paisatgística
 • Optimització de recursos
 • Estalvi energètic
 • Implicació en l'entorn
 • Utilització sostenible dels recursos naturals
 • Compromís de formació

Els projectes presentats es prioritzaran i valoraran d'acord amb els criteris següents:

13. CRITERIS DE PRIORITAT

 • Activitats de nova creació d'empreses promogudes per joves menors de 40 anys, dones, empreses o entitats associatives en les que almenys el 25% dels socis siguin dones o joves de menys de 40 anys
 • Iniciatives promogudes per agricultors professionals o titulars d'explotacions agràries o cooperatives o entitats associatives agràries
 • Iniciatives que impliquin coordinació entre empreses
 • Iniciatives realitzades per microempreses

14. CRITERIS DE VALORACIÓ

 • Creació de llocs de treball: 10 punts
 • Creació de places d'allotjament: 10 punts
 • Introducció de sistemes de certificació ambiental o de qualitat de l'empresa o dels seus productes: 10 punts
 • Inversió estratègica pel seu efecte positiu sobre la zona: 10 punts
 • Activitat radicada en poblacions de menys de 100 habitants: 8 punts
 • Activitat no existent en la població (innovació): 8 punts
 • Cooperació entre empreses : 8 punts
 • Utilització de noves tecnologies: 6 punts
 • Utilització de productes locals: 6 punts
 • Estalvi energètic: 6 punts
 • Formació (formació específica, experiència del promotor, si contracta joves titulats retornats, si l'empresa aplica plans de formació, si el projecte inclou una acció formativa): 6 punts
 • Projecte realitzat per una microempresa (menys de 10 treballadors i volum de negocis anual o balanç general no superior a 2 milions d'euros): 4 punts
 • Manteniment de llocs de treball: 4 punts
 • Turisme rural: 4 punts
 • Integració paisatgística: 4 punts
 • Rehabilitació d’elements arquitectònics tradicionals: 4 punts
 • Introducció de sistemes de valoració de la relació amb clients i proveïdors: 4 punts
 • Inversió realitzada a sòl industrial: 4 punts

La Junta es reserva el dret de considerar especialment determinats projectes pel seu impacte econòmic i/o social o pel seu interès estratègic d'acord amb els objectius del projecte pilot.

15. AJUTS

L'ajut màxim que es podrà concedir serà un percentatge del cost total de la inversió aprovada, fins un màxim del 50% amb un límit de 250.000 euros d'ajut total per projecte.

Es requereix una inversió mínima de 6.000 euros.

16. INCOMPATIBILITATS

En cas que un projecte tingui concedit ajut d'altres organismes o administracions es garantirà que aquest, per raó de la matèria o normativa legal aplicable, no resultés incompatible amb els establerts en aquestes bases.

En cap cas l'acumulació d'ajuts no podrà suposar que la quantitat rebuda superi la quantia compatible amb la normativa comunitària, estatal i autonòmica prevista per a cada persona o sector, o que excedeixi del cost total de l'activitat.

17. SOL·LICITUDS

 • Les sol·licituds i la documentació complementària es dirigiran al President de l'ADRR i es presentaran a l'oficina de l'ADDR, situada al Pont de Suert, C/ Canaleta, 11, CP 25520.
 • La sol·licitud es realitzarà en imprès normalitzat que facilitarà la pròpia Associació.
 • Si de l'anàlisi de la documentació presentada es dedueix la falta o la incorrecció d'algun requisit o document, es notificarà al sol·licitant que el complementi o solucioni en el termini de 15 dies. En cas contrari es determinarà l'arxivament de la sol·licitud i l'expedient sense més ni més tràmit que la comunicació al seu titular.

18. DOCUMENTACIÓ

A més de la sol·licitud haurà d'adjuntar-se la documentació següent:

 • Pla d'empresa, que constarà dels següents apartats:
  • descripció actual de l'empresa: aspectes professionals (antecedents, experiència, formació), tècnics, econòmics, laborals i mediambientals
  • objectius del projecte a desenvolupar i de la seva contribució al desenvolupament de la zona
  • pla estratègic: accions, recursos humans i materials, resultats econòmics previstos, finançament, planificació temporal, formació.
  • indicadors d'avaluació
  • justificació de la viabilitat tècnica i econòmica del projecte
 • Acreditació de la propietat o arrendament (escriptures de propietat/nota simple o contracte de lloguer registrat)/o de la capacitat d'ús i gaudi durant el temps previst per realitzar el projecte més els 5 anys de compromís de manteniment de l'activitat, així com la pròpia autorització del propietari si no fos el sol·licitant.
 • Fotocòpia NIF del promotor i, en el seu cas del DNI del seu representant
 • En cas de persones jurídiques, document acreditatiu de la seva representació i capacitat
 • En cas de persones jurídiques, certificat de l'òrgan competent aprovant la realització del projecte i la sol·licitud d'ajut
 • En cas de persones jurídiques, estatuts i relació nominal de socis indicant la seva data de naixement per justificar la prioritat establerta en la base 13a
 • En cas de projecte constructiu, memòria valorada firmada per tècnic competent i/o projecte d'obra visat
 • Pressupost de la inversió (pressuposts o factures proforma) desglossat per partides (obres, maquinària, mobiliari, utillatge, etc.)
 • En cas de compra d'immobles, escriptura de compravenda o, en tot cas, contracte d'opció o compromís de compravenda
 • Llicència d'activitat per instal·lar o ampliar l'activitat o, en tot cas, justificant d'haver-la sol·licitat.
 • Altres permisos específics que siguin necessaris en funció de l'activitat (indústria, sanitat, etc.)
 • En cas que sigui preceptiu, llicència d'obres o, en tot cas, justificant d'haver-la sol·licitat
 • TC1 i TC2 de la Seguretat Social per acreditar nombre de treballadors
 • Certificat d'estar al corrent en el pagament de la Seguretat Social, i de les obligacions tributàries de l'Estat, la Comunitat Autònoma i les del municipi on es radiqui l'activitat objecte d'ajut
 • Declaració d'ajuts sol·licitats i/o concedits per altres organismes o administracions per al mateix projecte (a l'imprès de sol·licitud)
 • Compromís de posar a disposició de l'ADRR la documentació que es consideri necessària (a l'imprès de sol·licitud)
 • Certificat de domiciliació bancària
 • Declaració responsable de no estar incurs en causa d'incompatibilitat o inhabilitació legal per a la percepció d'aquests ajuts (a l'imprès de sol·licitud)
 • L'ADRR podrà sol·licitar qualsevol altre document que consideri necessari en cada cas particular

19. TRAMITACIÓ I APROVACIÓ

 • Els ajuts seran tramitats per l'ADRR i seran aprovats o denegats per acord de la Junta Directiva de l'Associació prèvia valoració
 • La Junta Directiva podrà sotmetre a anàlisi o informe els projectes objecte d'ajut
 • Els ajuts podran concedir-se de manera total o parcialment, segons el import sol·licitat, els criteris de prioritat i valoració establerts i en funció de les disponibilitats pressupostàries.
 • La resolució de la sol·licitud haurà de ser notificada en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació. En cas de falta de notificació expressa en el termini establert, s'entendrà que la sol·licitud està desestimada.
 • El beneficiari haurà d'acceptar expressament l'ajut en el termini de 15 dies des de la seva notificació mitjançant la firma del contracte d'ajut en el qual figurarà, almenys, el import màxim de l'ajut, el pressupost aprovat desglossat per tipus d'actuació, el compromís d'iniciar el projecte en el termini previst, el termini d'execució i les condicions o compromisos que haurà de complir la persona beneficiària.
 • Per al compliment de les obligacions recíproques, es firmarà un contracte entre el/la beneficiari/ària i l'ADRR. El contracte es podrà modificar en cas d'alteració de les condicions que van determinar la seva aprovació, prèvia sol·licitud de l'interessat que haurà de ser aprovada per la Junta Directiva i generarà una addenda al contracte, sempre que es compleixin els següents requisits :
  • que la modificació no suposi augment del import de l'ajut
  • que les circumstàncies que justifiquin la modificació no s'hagin produït per voluntat del titular
  • que no variï la finalitat prevista

20. COMPROMISOS DEL BENEFICIARI

Tots els compromisos que haurà de complir el beneficiari figuraran especificats al contracte d'ajut i s'entendran assumits per aquest mitjançant l'acte de la firma del esmentat contracte, entre ells:

 • Mantenir el destí de les inversions i la titularitat de l'activitat objecte d'ajut almenys durant cinc anys posteriors a l'aprovació de la certificació de l'acabament de les inversions.
 • Comunicar per escrit i abans de la seva realització els canvis en les actuacions i pressuposts presentats inicialment, degudament motivats, els quals han de ser acceptats per la Junta de l'ADRR amb caràcter previ a la seva realització.
 • Posar a disposició de l'ADRR la documentació que li sigui requerida
 • Mantenir la generació o manteniment del nivell d'ocupació previst almenys durant cinc anys
 • Obtenir els permisos, inscripcions, i/o qualsevol altre requisit legal que sigui d'aplicació a l'activitat que es pretengui desenvolupar
 • Fer constar la identificació gràfica visual /la imatge corporativa de l'ADRR en la documentació i en les actuacions desenvolupades amb l'ajuda de l'ADRR

21. EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ

 • Les actuacions objecte d'ajut han de realitzar-se i justificar-se en el termini establert al document del contracte.
 • Es realitzarà in situ una verificació i control de la realització de les actuacions i del funcionament de l'activitat objecte d'ajut, així com del compliment dels indicadors d'avaluació fixats en el pla d'empresa, i s'aixecarà la corresponent acta de comprovació.
 • La justificació de la inversió per part del promotor es realitzarà mitjançant la presentació de la documentació següent:
  • Factures originals justificatives de la despesa realitzada així com els comprovants de pagament mitjançant transferència bancària.
  • En cas d'obres, certificacions parcials i certificació final, factures i comprovants de pagament mitjançant transferència bancària
  • No s'admetran justificants de pagament en metàl·lic superiors a 300 euros per la totalitat del projecte
  • En cas d'estudis, activitats de promoció o formatives, assistències tècniques, etc., a més de la factura es requerirà un exemplar que quedarà per a l'ADRR.
  • Permisos necessaris per desenvolupar l'activitat
 • La Junta Directiva aprovarà les actuacions i autoritzarà l'abonament de l'ajuda corresponent, mitjançant transferència bancària en el compte indicat a la sol·licitud.
 • Quan no quedi justificada la totalitat de les actuacions aprovades al contracte d'ajuda, aquesta s'abonarà aplicant sobre la inversió total realitzada el percentatge d'ajuda aprovat, sense perjudici de l'anul·lació de l'ajuda si no s'ha complert l'objectiu/segon o les finalitats previstes.
  S'estableix la següent penalització:
  • per desviacions entre el 25% i el 50% entre la inversió concedida i la comprovada, el percentatge d'ajuda concedida es reduirà en 5 punts
  • per desviacions entre el 50 i el 75% entre la inversió concedida i la comprovada, el percentatge d'ajuda concedida es reduirà en 10 punts
  • si no es realitza la inversió o desviació superior al 75% (excepte força major o renúncia justificada) no s'abonarà l'ajuda concedida.

22. CONTROL, SEGUIMENT I AVALUACIÓ

 • Les persones beneficiàries quedaran obligades a facilitar tota la informació que li requereixi l'ADRR en el termini dels cinc anys següents a la percepció de l'ajuda.
 • Així mateix els beneficiaris estaran sotmesos a un seguiment individualitzat dels seus projectes durant la seva execució, i en els cinc anys en què el beneficiari es compromet a mantenir el destí de la seva inversió.

23. INCOMPLIMENT DE COMPROMISOS

El beneficiari de l'ajut adquireix el compromís de devolució de la quantitat rebuda si no es compleixen les condicions, requisits i finalitats per les quals es va concedir l'ajut.

24. RÈGIM DEL CONTRACTE

El contracte a què es refereix la base 19a se sotmet a la legislació civil en la matèria, així com a la seva pròpia jurisdicció.

 

El Pont de Suert, 22 de febrer de 2008

NOTÍCIES

AGENDA DE L'AJUNTAMENT

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 11
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 19
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 27
 34. 28
 35. 29
 36. 30


AGENDA DELS MUNICIPIS

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 11
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 19
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 27
 34. 28
 35. 29
 36. 30

Ajuntament de La Vall de Boí
Passeig de Sant Feliu, 43
25527 Barruera
Telèfon: 973 694 018 Fax: 973 694 032
E-mail: ajuntament@vallboi.ddl.net
Durro-Saraís
Entitat Municipal Descentralitzada
Plaça l’Estudi, 1
25527 Durro
President: Manel Visen Joaniquet
Desenvolupat per SEMICSE Internet