L'Ajuntament

Les Ordenances

LES ORDENANCES

Les ordenances són aquelles disposicions que regulen el funcionament i la gestió municipal.

 1. Ordenança fiscal: Impost sobre bens immobles
 2. Ordenança fiscal: Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
 3. Ordenança fiscal: Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlua)
 4. Ordenança fiscal: Reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres
 5. Ordenança fiscal: Reguladora de la taxa per aprofitament especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o que afectin a la generalitat del veïnat.
 6. Ordenança fiscal: Reguladora de drets de comesa de connexió a les xarxes de clavegueres i aigua potable
 7. Ordenança fiscal: d’ocupació de la via pública amb elements d’obres o similars
 8. Ordenança fiscal: Reguladora del subministrament d’aigua
 9. Ordenança fiscal: Reguladora de la taxa per l’assistència i estància a la Llar d’Infants de la Vall de Boí
 10. Ordenança fiscal: Reguladora per la prestació de serveis a la Piscina municipal
 11. Ordenança fiscal: Reguladora per la prestació del servei d’internet al Telecentre de Boí
 12. Ordenança: Reguladora de l’accés al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici dels vehicles de veïns de la Vall de Boí

Ordenança fiscal: Impost sobre bens immobles

1.- Base imposable

Valor cadastral dels bens immobles urbans i/o rústics

2.- Tipus de gravamen:

Béns immobles de naturalesa urbana: 0,50 %
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,60 %
Béns immobles de característiques especials: 1,3 %

 

Ordenança fiscal: Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Grava la titularitat dels vehicles, aptes per circular per les vies públiques qualsevol que sigui la seva classe i categoria.

Potencia i classe de vehicle

Tarifa Llei

Coeficient

Tarifa municipal

Turismes

 

 

 

De menys de 8 cavalls fiscals

12,62

1,40

17,67

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

34,08

1,40

47,71

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

71,94

1,40

100,72

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

89,61

1,40

125,46

De 20 cavalls fiscals en endavant

112,00

1,40

156,80

Autobusos

 

 

 

De menys de 21 places

83,30

1,40

116,62

De 21 a 50 places

118,64

1,40

166,10

De més de 50 places

148,30

1,40

207,62

Camions

 

 

 

De menys de 1.000 kg de carga útil

42,28

1,40

59,19

De 1.000 kg a 2.999 kg de carga útil

83,30

1,40

116,62

De més de 2.999 kg a 9.999 kg de carga útil

118,64

1,40

166,10

De més de 9.999 kg de carga útil

148,30

1,40

207,62

Tractors

 

 

 

De menys de 16 cavalls fiscals

17,67

1,40

24,74

De 16 a 25 cavalls fiscals

27,77

1,40

38,87

De més de 25 cavalls fiscals

83,30

1,40

116,62

Remolcs

 

 

 

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg carga útil

17,67

1,40

24,74

De 1.000 kg a 2.999 kg de carga útil

27,77

1,40

38,87

De més de 2.999 kg de carga útil

83,30

1,40

116,62

Altres vehicles

 

 

 

Ciclomotors

4,42

1,40

6,18

Motocicleta fins a 125 c.c.

4,42

1,40

6,18

Motocicleta de més de 125 c.c. fins 250 c.c.

7,57

1,40

10,60

Motocicleta de més de 250 c.c. fins 500 c.c.

15,15

1,40

21,20

Motocicleta de més de 500 c.c. fins 1.000 c.c.

30,29

1,40

42,41

Motocicleta de més de 1.000 c.c

60,58

1,40

84,81

 

Ordenança fiscal: Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor del terreny de naturalesa urbana (plusvàlua)

Constitueix el fet imposable de l’impost, l’increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats.

 

Percentatge valor terreny

Tipus gravamen

De 1 fins 5 anys

2,6

18

Fins 10 anys

2,3

18

Fins 15 anys

2,3

18

Fins 20 anys

2,4

18

% de reducció aplicable als nous valors cadastrals resultants de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general: 40%

 

Ordenança fiscal: Reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres

Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual hom exigeixi l’obtenció de la llicència d’obra urbanística corresponen

Construccions, instal·lacions i obres

Taxes

Tipus gravamen

Obres majors

0,60

2,4

Obres menors

0,40

2,4

Industrials

0,50

2,4

Ramaderes

0,10

2,4

 

Bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 

Bonificació – IMCIO

Clau 1cp-1ap

75%

Trebols

75%

Clau 1a – vivenda habitual

50%

Clau 1a – activitat

25%

Clau 1a – vivenda habitual/activitat

25%

 

Altres

Quota

Tràmits en règim comunicació

72,12 €

Tràmits en règim autorització

132,22 €

Tràmits règim llicència ambiental

180,30 €

Llicència 1ª ocupació

60,10 €

Certificaciób qualificació urbanística

39,07 €

Llicència segregació

60,10 €

 

Ordenança fiscal: Reguladora de la taxa per aprofitament especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o que afectin a la generalitat del veïnat.

 1. La quantia de la taxa es, en tot cas i sense cap excepció

* 1,5 % dels ingressos bruts procedents de la facturació anual en el terme municipal

 

Ordenança fiscal: Reguladora de drets de comesa de connexió a les xarxes de clavegueres i aigua potable

És devengarà en ocasió de l’atorgament de la llicència urbanística en el seu cas o en el moment de procedir a la connexió si no es du a terme en ocasió d’una obra nova.

S’estableix la tarifa de l’alta en el servei amb 42,07 Euros per vivenda o entitat registral.

Ordenança fiscal: d’ocupació de la via pública amb elements d’obres o similars

S’estableix com a quota per ocupació de la via pública amb elements d’obra o similar la quantitat de 3,01 Euros per metre lineal de carrer i mes ocupat

Ordenança fiscal: Reguladora del subministrament d’aigua

Mentre no es disposi la instal·lació de comptadors, la tarifa anual serà la següent:

MODALITA T

 

Vivendes

22,77

Establiments comercials

26,75

Hostals i hotels i cases de colonies fins 20 places

103,79

Hotels, campings i cases de colònies fins a 50 places

156,76

Hotels, campings I cases colonies més de 50 places

208,30

Apartaments turístics ,cases rurals I colonònies fins a 15 places

77,04

Bars

124,55

Restaurants

177,41

Perruqueries

28,89

Tallers

89,77

Petita indústria, o altres activitats

156,76

Oficines bancàries i centres oficials

28,61

 

Ordenança fiscal: Reguladora de la taxa per l’assistència i estància a la Llar d’Infants de la Vall de Boí


Horari

Preus mensualitat
(sobre 20 dies hàbils)

Preus per dia
Inferior a 10 dies/mes

Franja matí

65 Euros

3,50 Euros

Franja menjador

40 Euros

2,50 Euros

Franja tarda

44 Euros

2,50 Euros

Hores extraordinàries

2 Euros/hora

 

Per Hores

6 Euros/hora

 

 

Ordenança fiscal: Reguladora per la prestació de serveis a la Piscina municipal

La quantia de la taxa reguladora d’aquesta ordenança es fixa en la tarifa següent:

Infantil: 1 Euro
Adult: 2 Euros

Ordenança fiscal: Reguladora per la prestació del servei d’internet al Telecentre de Boí

 

Ordenança: Reguladora de l’accés al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici dels vehicles de veïns de la Vall de Boí

Antecedents:

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici fou creat per Decret de 21 d’octubre de 1955, d’acord amb la Llei de Parcs Nacional de l’any 1916.

Per Llei de 7/88, de 30 de març, de reclassificació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i es delimità una zona de protecció exterior contínua i perifèrica denominada zona perifèrica de protecció.

Per Decret 234/96, de 5 de juliol de 1996, s’amplia el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

L’article 7 de la Llei 7/88, preveu la redacció del Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Nacional.

Aquest Pla tindrà una vigència de 4 anys i ha de contemplar:

 • Les directrius generals d’ordenació i ús del Parc Nacional
 • Les normes de gestió i actuació necessàries per conservar i protegir els seus valors naturals i garantir les finalitats d’investigació, d’interpretació del fenomen de la natura, d’educació ambiental i d’ús i gaudi per als seus visitants,
 • La zonificació del Parc Nacional, amb la delimitació d’accés de diferent utilització i destinació etc.
 • La regulació específica de l’acampada, l’excursionisme, el muntanyisme en totes les seves modalitats i d’altres pràctiques esportives, turístiques i científiques.
 • La regulació del trànsit de persones i vehicles dintre del Parc Nacional.

 

L’accés al Parc Nacional dels vehicles de les persones propietàries de terrenys i del veïnatge domiciliat als municipis d’Espot i de la Vall de Boí, així com dels vehicles de servei públic de transports discrecionals es regula per les ordres de 17 de desembre de 1993 i 46/02 de 19 de febrer.

Actualment el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici té una superfície total de 40.852 ha (26.733 zona perifèrica i 14.119 Parc Nacional) de les quals 14.160 ha. es troben al terme municipal de la Vall de Boí: 980 has. de titularitat públic i propietat de particulars i 13.180 de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Per Decret 39/03 de 4 de febrer, publicat al DOGC núm. 3825, de data 19 de febrer de 2003, es va aprovar el Pla rector d’Ús i Gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

L’article 26.2 d’aquest pla preveu que tindran regulació específica dictada pel Patronat, a proposta de l’administració del Parc Nacional, entre d’altres, els següents vehicles:

 • Els vehicles de les persones propietàries de terrenys a l’interior del Parc Nacional, únicament per a l’accés a les seves finques.
 • Els vehicles del veïnatge domiciliat als municipis d’Espot i de la Vall de Boí. Els Ajuntaments d’acord amb les ordenances, hauran de definir quins veïns i veïnes podran accedir a l’àmbit de l’espai protegit corresponent als seu terme municipal.

En base als esmentats antecedents, s’aprova la següent ordenança:

Article 1.- Objecte
L’objecte de la present ordenança és definir quins veïns i veïnes del municipi podran accedir amb vehicle a l’àmbit de l’espai protegit per tal de donar compliment a l’article 26.2 e) del Pla d’Ús i Gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Article 2.- Condicions que s’han de complir
.- Tindran dret a accedir al referit espai protegit:

1.- Totes les persones nascudes a la Vall de Boí que hi estiguin empadronades, Així com els seus marits/mullers o parelles de fet (inscrites al Registre Municipal de parelles de fet) que també hi estiguin empadronades.

2.- Les persones residents de forma habitual al municipi que no hi hagin nascut, hauran d’acreditar:

.- Trobar-se inscrits al padró municipal d’habitants amb una antiguitat mínima de cinc anys.

.- Tenir el lloc de treball a la Vall de Boí, la qual cosa s’acreditarà davant l’Ajuntament mitjançant còpia del contracte laboral o bé de la llicència municipal de l’establiment o alta de la corresponent activitat.

Article 3.- Entrada en vigor
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent fins que no s’acordi la seva modificació o derogació. En el cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.

NOTÍCIES

AGENDA DE L'AJUNTAMENT

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 11
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 19
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 27
 34. 28
 35. 29
 36. 30


AGENDA DELS MUNICIPIS

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 11
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 19
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 27
 34. 28
 35. 29
 36. 30

Ajuntament de La Vall de Boí
Passeig de Sant Feliu, 43
25527 Barruera
Telèfon: 973 694 018 Fax: 973 694 032
E-mail: ajuntament@vallboi.ddl.net
Durro-Saraís
Entitat Municipal Descentralitzada
Plaça l’Estudi, 1
25527 Durro
President: Manel Visen Joaniquet
Desenvolupat per SEMICSE Internet