GALERIA FOTOGRÀFICA

L'Ajuntament

Tauler Anuncis

EDICTE sobre l’adopció d’acord en matèria urbanística
08/10/2012 11:19

EDICTE

sobre l’adopció d’acord en matèria urbanística

La senyora Cecília Jordana Pérez ha sol•licitat la tramitació i aprovació d’un estudi de detall que afecta una finca emplaçada al Carrer d’Encardet, núm. 11 de Barruera, parcel•la amb la referència cadastral 9484022CH1098S0001QK.



L’objecte de l’estudi de detall és adaptar l’ocupació definida a les Normes Subsidiàries, ajustant-la a la topografia real.



Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 113/2012, de 24 de setembre, s’ha aprovat inicialment el referit estudi de detall, d’acord amb el projecte signat pels arquitectes Alejandro Royo Iglesias i Ramon Solana Montero, d’agost de 2012.



La Disposició Transitòria onzena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, determina que els estudis de detall exigits expressament pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor de la Llei present, i també els que resultin necessaris, es poden tramitar d’acord amb la normativa anterior a aquesta Llei, fins que el planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació volumètrica.



En compliment del que fixava l'article 64.1.b del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprovà la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, es sotmet a informació pública durant el termini de quinze dies hàbils, a efectes d'examen i de reclamacions.



Joan Perelada i Ramon



L’Alcalde



La Vall de Boí, 24 de setembre de 2012


NOTÍCIES

AGENDA DE L'AJUNTAMENT

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 11
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 19
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 27
 34. 28
 35. 29
 36. 30


AGENDA DELS MUNICIPIS

dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 3
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 11
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 19
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 27
 34. 28
 35. 29
 36. 30

Ajuntament de La Vall de Boí
Passeig de Sant Feliu, 43
25527 Barruera
Telèfon: 973 694 018 Fax: 973 694 032
E-mail: ajuntament@vallboi.ddl.net
Durro-Saraís
Entitat Municipal Descentralitzada
Plaça l’Estudi, 1
25527 Durro
President: Manel Visen Joaniquet
Desenvolupat per SEMICSE Internet