al contingut a la navegació Informació de contacte

NOVES MESURES PER ATURAR L'INCREMENT DE CASOS DE COVID-19 A CATALUNYA

A continuació en resumim les mesures més destacables:

DISSABTE 17 OCTUBRE 2020

Limitació de desplaçament i contactes  (apartat 2):

Es recomana evitar els desplaçaments no essencials i romandre en el domicili tant com sigui possible i adaptar les relacions interpersonals a una estratègia d'acord amb els conceptes de “bombolla de convivència” i de “bombolla ampliada”.

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball (apartat 3)

Promoció de mesures organitzatives i tècniques per limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, etc.

Mesures de neteja i ventilació dels espais; de desinfecció de superfícies i utensilis; mesures organitzatives dels espais comuns i de descans. També s’hi inclouen aclariments sobre l'ús de la mascareta en l'entorn laboral.

Prohibició de trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic (apartat 4)

Excepcions a la prohibició:

 • Activitats laborals, activitats de culte, actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres.
 • Mitjans de transport públic.
 • Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars i l'esport escolar) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
 • Activitats esportives federades.
 • Activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables.
 • Biblioteques, arxius, museus i monuments.
 • Dret de manifestació i de participació política..

Empreses de serveis i comerç minorista (apartat 5)

No es poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.

Actes religiosos i cerimònies civils (apartat 6)

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50 % de l'aforament.

Ús del transport públic (apartat 7)

El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es poden produir reduccions en horari nocturn. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores del matí dels dies laborables.

Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.

Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives (apartat 8)

Activitat culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats:

 • Seients preassignats i registre de dades de contacte.
 • Màxim el 50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l'activitat.
 • Compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.
 • Horari de tancament a les 23:00 h.

Instal·lacions i equipaments esportius:

 • Màxim un 50% de l'aforament.
 • Control d'accés.
 • Compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 • Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats.
 • No es troben afectats per aquestes prohibicions les instal·lacions i els equipaments esportius destinats a la tecnificació i al rendiment esportiu.

S’ajornen  de totes les competicions esportives a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.

Suspensió de l’obertura de parcs i fires d’atraccions i establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

Parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils: poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No se’n permet l'ús a partir de les 20 hores.

Activitats relacionades amb el joc (apartat 9)

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Activitats d'hoteleria i restauració (apartat 10)

Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.

Excepcions:

 • Restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.
 • Serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar (apartat 11):  

S'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada.

Suspensió de la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors (apartat 13)

Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat però amb una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i  amb el  de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Entrada en vigor: Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC (16 d’octubre), a excepció dels apartats 4 (Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)), 6 pel que fa a les previsions que afecten els actes religiosos i 12 (Activitats docents universitàries) l'entrada en vigor dels quals es condiciona a la prèvia autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Mentre no entra en vigor l'apartat 4 d'aquesta Resolució, es manté vigent la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

Fitxers adjunts

Document Actions